Terma dhe Kushte

Terma dhe Kushte

Përkufizimet

Secili nga termat e përmendur më poshtë ka në këto Kushte të Shitjes Shërbimi https://Shit-Ble.online (në tekstin e mëtejmë "Kushtet") kuptimet e mëposhtme:

  1. Postim: i referohet të gjithë elementeve dhe të dhënave (vizuale, tekstuale, tinguj, fotografi, vizatime), të paraqitura nga një editim i Shitesve nën përgjegjësinë e tij ekskluzive, me qëllim blerjen, qiranë ose shitjen e një produkti ose shërbimi dhe transmetimin në faqen e internetit dhe atil mobile website.
  2. Shites: do të thotë çdo person fizik ose juridik, i madh, i vendosur në Shqipëri, që mban një llogari dhe ka krijuar një post, prej saj, në faqen e internetit. Çdo Shites duhet të lidhet me llogarinë personale për depozitim dhe ose të menaxhojë postimet e tij. Shtimi i depozitës së parë nënkupton automatikisht krijimin e një llogarie personale për Shitesin.
  3. Llogaria personale: i referohet hapësirës së lirë që çdo reklamues duhet të krijojë dhe të cilën duhet ta lidhë nga faqja e internetit për të shpërndarë, menaxhuar dhe parë listimet e saj.
  4. https://Shit-Ble.online : nënkupton kompaninë që publikon dhe operon faqen e internetit dhe sitin celular Shit-Ble.online, e regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe Kompanive të Durres nën numrin M11509501V zyra e regjistruar e së cilës është në Durres Rruga Enver velja.
  5. Shërbimi ndaj klientit: https://Shit-Ble.online} nënkupton departamentin në të cilin reklamuesi mund të marrë informacione të mëtejshme. Ky shërbim mund të kontaktohet me email duke klikuar lidhjen në faqen e internetit dhe faqen celulare.
  6. Shërbimi Shit-Ble.online: https://Shit-Ble.online nënkupton shërbimet e vëna në dispozicion të përdoruesve dhe reklamuesve në faqen e internetit dhe faqen celulare.
  7. Website: do të thotë Website i operuar nga https://Shit-Ble.online i aksesuar kryesisht nga URL-ja https://Shit-Ble.online dhe që lejon Përdoruesit dhe Shitesve të aksesojnë Shërbimin nëpërmjet internetit :{app.name}.
  8. Faqe celulare : është sajti celular i operuar nga https://Shit-Ble.online i aksesueshëm nga URL-ja https://Shit-Ble.online dhe që u lejon Përdoruesve dhe Shitesve të aksesojnë nëpërmjet shërbimit të tyre të telefonisë celulare https://Shit-Ble.online.
  9. Përdoruesi: çdo vizitor që ka akses në Shërbimin https://Shit-Ble.online nëpërmjet Uebsajtit dhe Faqes celulare dhe Shërbimit të Konsulentit https://Shit-Ble.online i aksesueshëm nga media të ndryshme.

Subjekti

Këto Kushte dhe Kushte të Përdorimit vendosin kushtet kontraktuale të zbatueshme për çdo abonim nga një reklamues i lidhur me llogarinë e tij personale nga faqja e internetit dhe faqja celulare.

Pranimi

Çdo përdorim i faqes së internetit nga një reklamues është pranim i plotë i Kushteve aktuale.

Përgjegjësia

https://Shit-Ble.online nuk mund të mbahet përgjegjëse për mospërmbushjen ose kryerjen e papërshtatshme të kontrollit të duhur, qoftë për shkak të shitesit, qoftë për shkak të një rasti të blersit.

Modifikimi i këtyre kushteve

https://Shit-Ble.online rezervon të drejtën, në çdo kohë, të modifikojë të gjitha ose një pjesë të Termave dhe Kushteve.

Shitesit këshillohen të konsultojnë Kushtet për të qenë të vetëdijshëm për ndryshimet.

Të ndryshme

Nëse një pjesë e Kushteve duhet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme për çfarëdo arsye, dispozitat në fjalë do të konsiderohen të pashkruara, pa vënë në dyshim vlefshmërinë e dispozitave të mbetura do të vazhdojnë të zbatohen midis shitesve dhe https://Shit-Ble.online.

Çdo ankesë duhet t'i drejtohet Shërbimit të Klientit https://Shit-Ble.online.